Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!


Pravidl

Podmienky inzercie: Podva? inzerty me len svojprvna osoba staria ako 18 rokov. obsah fotografie nesmie by? v rozpore s trestnm zkonom, najm s 205 Tr. z. Vydavate? nezodpoved za text inzertu, ani za zaslan uverejnen fotografie a kad osoba sa vystavuje trestnmu postihu v prpade zneuitia fotografie alebo osobnch dajov tretej osoby. Vydavate? nenesie prvnu zodpovednos? za zneuitie fotografie tretmi osobami. V prpade, e inzert je podan dvoma a viac osobami, nenesie vydavate? zodpovednos? v zmysle 11 a 13 Ob?ianskeho zkonnka Vyhlsenie: Prevdzkovate? - EROTIKA-PORNO-SEX.sk nezodpoved za obsah prspevkov ani diskusie, taktie nezodpoved za poruovanie prv duevnho vlastnctva ani inch prv pouvate?mi. Kad pouvate? preber zodpovednos? za svoje prspevky sm a dobrovo?ne a shlas s tm, e nebude pouva? sluby na neleglne ?ely. Pouvate? si nebude nrokova? iadne autorsk honorre za pridan prspevky. Uvatelia sa zavzuj vklada? len fotografie, ku ktorm vlastnia autorsk prva. Je zakzan pridva? fotografie, ktor s v rozpore s dobrmi mravmi a so zkonmi SR.


Inzercia


Menu

© 2020 Erotika porno sex