Zabudli ste heslo?
Nemte et? Vytvorte si ho!


Pravidl

Podmienky inzercie: Podva inzerty me len svojprvna osoba staria ako 18 rokov. obsah fotografie nesmie by v rozpore s trestnm zkonom, najm s 205 Tr. z. Vydavate nezodpoved za text inzertu, ani za zaslan uverejnen fotografie a kad osoba sa vystavuje trestnmu postihu v prpade zneuitia fotografie alebo osobnch dajov tretej osoby. Vydavate nenesie prvnu zodpovednos za zneuitie fotografie tretmi osobami. V prpade, e inzert je podan dvoma a viac osobami, nenesie vydavate zodpovednos v zmysle 11 a 13 Obianskeho zkonnka Vyhlsenie: Prevdzkovate - EROTIKA-PORNO-SEX.sk nezodpoved za obsah prspevkov ani diskusie, taktie nezodpoved za poruovanie prv duevnho vlastnctva ani inch prv pouvatemi. Kad pouvate preber zodpovednos za svoje prspevky sm a dobrovone a shlas s tm, e nebude pouva sluby na neleglne ely. Pouvate si nebude nrokova iadne autorsk honorre za pridan prspevky. Uvatelia sa zavzuj vklada len fotografie, ku ktorm vlastnia autorsk prva. Je zakzan pridva fotografie, ktor s v rozpore s dobrmi mravmi a so zkonmi SR.


Inzercia


Menu

© 2019 Erotika porno sex